Avløpsrenseanlegg bygges og drives svært ofte uten at allmenheten er oppmerksom på det viktige arbeidet som gjøres ved disse anleggene. Dette vil sannsynligvis endres i Hillerød, Danmark der Solrødgård Klima- og Miljøpark nå er under oppbygging.

Offentlig friområde integrert med offentlige tjenester

Parken på 51 hekter med oppdrag fra den danske sammenslutningen Hillerød Forsyning, anvender spesiell arkitektur og design for å integrere et offentlig friområde med et avløpsrenseanlegg samt gjenvinningsstasjon og kraftproduksjonsanlegg.

Denne ultramoderne parken vil være attraktiv for de lokale innbyggerne og et undervisningsredskap for skoler med et klima- og miljøsenter på stedet. Området skal også ha et stort våtmarksområde der det skal samles regnvann, samt tiltrekke store mengder fugler samt annet dyreliv og planter.

 

Solrødgård avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegget bygges slik at de besøkende kan se hvordan behandlingsteknologien fungerer. Det installeres seks Salsnes-filtre på anlegget for å behandle avløpsvann fra Hillerød kommune. 

 

SFK600 model

SFK600 Salsnes Filter

Skille ut primære tørrstoffer, slamfortykking og avvanning

Salsnes Filter-systemet skal utføre primærbehandling og fjerne omtrent 50 % TSS fra avløpsvannet, samt utføre slamfortykking og avvanning til omtrent 6 % av det totale tørrstoffer. Dette kan sammenlignes med tradisjonell primærbehandling som vanligvis produserer slam med omtrent 2 % tørrstoffer. Tørrere slam betyr at det ikke trengs flere fortykkingsprosesser før slammet kan viderebehandles til bruk i biogassproduksjon.

 

Maksimere biogassproduksjonen

Med den raske filtreringsprosessen, garanterer det ferske slammet fra filtrene at biogassproduksjonen (og kraftproduksjonen) maksimeres. Utformingen av Salsnes Filter-systemet muliggjør kontroll av mengden organiske stoffer som skilles ut i det primære stadiet og hvor mye som er igjen i avløpsvannet til sekundær biologisk behandling.

Les mer:

På Aquatech Amsterdam hadde vi gleden av å dele stand med vår partner fra Nederland, CirTec, og arrangementet var svært vellykket! 

Vår stand var fylt med besøkende som kom for å se cellvation, CirTecs cellulosegjenvinningsteknologi som vant årets innovasjonspris. De vant innen kategorien avløpsrensing og vant også hovedprisen foran de fire andre kategorievinnerne.

Ivar Solvi og Stefano Salvatore fra Salsnes Filter og Harry Tuinier fra CirTec

Kloakkslam blir en verdifull ressurs

Cellvation-teknologi anvender kloakkslam som vanligvis regnes som avfall (og som er et problem å bli kvitt), har blitt til en verdifull ressurs.

Teknologien gjenvinner cellulosefibre (toalettpapir) fra avløpsvann som viderebehandles til små kuler som brukes i produksjonen av kommersielle produkter, som f.eks. asfalt, bioplast og biokompositter.

 

Den kritiske rollen til Salsnes Filter-systemet

Salsnes Filter-systemet spiller en kritisk rolle i teknologien med å skille cellulosefibre fra innkommende avløpsvann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquatech Amsterdam

Aquatech Amsterdam ble holdt på RAI Exhibition and Convention Centre fra 31. oktober til 3. november 2017. Det var 21.000 deltakere og 900 utstillere fra 139 land ved arrangementet.

Les mer:

 

Trojan Technologies er tilbake på Ecomondo-messen (www.ecomondo.com) med selskapet Salsnes Filter som er dedikert til primær avløpsrensin. Vi stiller ut i samarbeid med Novus (www.novuscd.it), mangeårig Trojan-partner i Italia siden 2006.

Besøk oss på stand nr. 186, utstillingsbygning D1!

Vi ser frem til å vise deg vår nedbrytende  primærrenseteknologi, som allerede er installert i Italia, Europa og rundt om i verden. Salsnes Filter-systemet kan hjelpe med å spare 90 % av det primære arealbehovet ved deres avløpsrenseanlegg.

Ecomondo
Rimini, Italia
7. nov – 10. nov 2017


Trojan Technologies ritorna ad esporre ad Ecomondo ( www.ecomondo.com ) e lo fa con la sua divisione Salsnes Filter dedicata al mondo del trattamento reflui primari. Saremo presenti in collaborazione con Novus ( www.novuscd.it ), partner storico di Trojan in Italia sin dal 2006.

Veniteci a trovare allo Stand 186, Padiglione D1!

Vi aspettiamo per parlarvi della nostra soluzione disruptive, già applicata in Italia ed in Europa, che vi permetterà di risparmiare il 90% di spazio della sezione primaria del vostro depuratore.

Ecomondo
Rimini, Italia
7-10 novembre 2017

 

IWAs spesialistkonferanse om slamhåndtering – SludgeTech 2017 – 9. til 13. juli 2017, Imperial College, London. Dette ble et svært vellykket arrangement med mange produktive samtaler i utstillingsområdet, og der en rekke svært interessante tekniske avhandlinger ble presentert.

Ashish Sahu (leder for produkt- og teknologiapplikasjoner) presenterte en teknisk avhandling med navnet “Enhanced Filtration with Rotating Belt Filter for Higher Methane Potential from Primary Wastewater Sludge”.

Ashish Sahu presenting at IWA's SludgeTech 2017

Denne vitenskapelige studien viser at det er mulig å skaffe en større metanpotensiale fra slam fra den mekaniske båndsilen (RBF-er) når det tilsettes en liten dose med polymer (1,0 mg/l). Prisen på polymeren er minimal i forhold til tilleggsverdien som kan oppnås, som inkluderer bioenergi ved energiproduksjon og et lavere partikkelnivå inn i nedstrømsprosessene.

Kontakt oss hvis du gikk glipp av SludgeTech og ønsker en kopi av Ashishs presentasjon.

The Salsnes Filter team at their SludgeTech booth

Salsnes Filter-teamet ved SludgeTech 2017: Fra venstre: Roger Webb, Stefano Salvatore, Jon Leech.

Les mer:

Komplett liste med Salsnes Filter-publikasjoner
(inkludert vitenskapelige publikasjoner, konferansedokumenter og offentlige dokumenter)

 

29. juni 2017 skjedde innvielsen av et helt nytt innhøstingssystem for cellulose, installert ved avløpsrenseanlegget Geestmerambacht (WWTP) i Nederland.

Dette pilotsystemet regnes som verdens første installasjon i full målestokk som bruker kloakk til å produsere en vesentlig mengde cellulose med høy kvalitet, og som igjen kan gjenbrukes i kommersielle produkter.

Slam som verdifull aktiva

Kloakkslam er vanligvis blitt regnet som avfall og det har vært et problem å  avhende det. Pilotprosjektet Geestmerambacht WWTP er beregnet på å bevise at slam kan være et verdifullt aktiva der ressurser kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Salsnes Filter-systemet installert ved Geestmerambacht avløpsrenseanlegg (WWTP)

Dette er et av flere piloter utprøvd gjennom SMART-Plant, et prosjekt som er støttet av EU´s Horizon 2020 forsknings-/og innovasjonsprogram .

Prosjektet søker å finne innovative behandlingsmetoder som fører til miljømessig bærekraft og å bevise muligheten for sirkulær avløpsrensehåndtering (alternativ til tradisjonell modell der kloakk har ingen fordelaktig gjenbruksverdi).

Salgbar cellulose – Renset, tørket og desinfisert

I samarbeid med vår partner CirTec, er det installert et Salsnes Filter-system beregnet på primærrensing for å separere cellulosefibre fra toalettpapir i avløpsrensevannet, med formål å produsere slam med høy konsentrasjon

Slammet sendes deretter til etterbehandling inne i renseanlegget.

Sluttresultatet: salgbar cellulose som er renset, tørket og desinfisert

Celluloseinnhøsting er forventet å ha tilleggsfordeler i avløpsrenseanleggets nedstrøms biologiske prosess. Det forventes at resultatene vil vise energibesparelse og at en redusert mengde sekundært slam produseres.

Mer informasjon

  • Les mer om SMART-Plant og vårt engasjement i dette eksisterende prosjektet

Dekning i media

Utdrag fra BBC World News

Utdrag fra RTL Z
Se denne videoen om prosjektet fra den nederlandske nyhetskanalen om virksomheter og økonomi, RTL Z.

7. juni ble vi sammen med 20 andre firmaer  invitert til Brighton, Storbritannia, for å presentere vår teknologi ved British Water Innovation Exchange. Dette er 31. arrangement av denne typen, der British Water Association er vert og femte gang i samarbeid med Southern Water, et firma som leverer vann og avløpsrensetjenester i sør-øst England.

Stefano Salvatore (Business Development Manager) og Roger Webb (Sales Manager, Storbritannia) var tilstede ved arrangementet og fikk »Green Light» for sine presentasjoner om Salsnes Filter-systemet.

Arrangementet ble holdt i «Dragons ‘Den» stil, beregnet på å muliggjøre omgående tilbakemeldinger om teknologien som presenteres, og som er av interesse for Southern Water i nærmeste fremtid. Teknologien gis scoore ved bruk av et system tilnærmet lik slik trafikklys fungerer . Dette året har 50 % av teknologiene som ble presentert, fått »Green Light» for å fortsette å tilby sine produkttilbud til Southern Water. 

Vi er begeistret over  å ha mottatt »Green Light»  for Salsnes Filter-systemet for vårt mekaniske båndsilteknologi for primærrensing Vår presentasjon fikk svært positive tilbakemeldinger og fikk mange tilleggsspørsmål fra panelet. Vi diskuterte den modulære designen, lite arealbehov, automasjon og dokumentert ytelse ved bruk av Salsnes Filter-systemet, og hvordan vi kan hjelpe å tilfredsstille behovene ved avløpsrensing i tillegg til å bistå ved en sirkulær økonomi.

Mer om British Water Innovation Exchange med Southern Water

 

 

Innovation Exchange ble holdt 7. juni av British Water i samarbeid med Southern Water.

Det har aldri vært så mye produktinnovasjon innen avløpsrenseindustrien som i dag. Selskaper utvikler teknologier som kan gi større forbedringer innen effektivitet og forbedre miljøbelastningen ved kommunal avløpsrensing.  SMARTPlantprosjektet ble opprettet som hjelp for å finne disse innovative teknologiene og demonstrere deres evne til å gjenvinne ressurser, redusere energikrav og minimere karbonutslippet.

Prosjektet ble satt i gang av den italienske vannbedriften Alto Trevigiano Servizi i samarbeide med universitetet i Verona og de regionale myndighetene i Veneto. Samarbeidet har vokst til 25 partnere i ti land inkludert andre universiteter, forskningsbedrifter, tekniske firmaer, vannbedrifter og produsenter. Finansiering av prosjektet kommer fra EUs Horizon 2020-forskning og innvovasjonsprogram under bevilgningsavtalen nr. 690323.

Seks kloakkbehandlingsanlegg i Nederland, Storbritannia, Spania, Italia, Hellas og Israel er vertene ved ni pilotsystemer. Disse systemene skal drives i to år for å overvåke ytelsen til behandlingsteknologiene som er installert for å gjenvinne biopolymerer, cellulose og fosfor fra kloakkvann som skal behandles frem til endelige kommersielle produkter.

Ett av disse pilotprosjektene (kalles SMARTech 1) skjer i Geestmerambacht, Nederland. I øyeblikket installeres et Salsnes Filter-system der som skal erstatte vanlig primær sedimentering og utføre celluloseinnhøsting. Systemet skal separere fine cellulosefibre fra toalettpapir i kloakkvann for å produsere slam med høy konsentrasjon. I denne pilotstudien sendes slammet deretter til etterbehandling inne i renseanlegget. En kompakt utstyrssekvens fra papir og matindustriene skal behandle slammet for å produsere ren og salgbar cellulose.

Noe av den rene cellulosen skal sendes til viderebehandling ved et annet SMART-Plant-pilotsystem (som kalles Downstream SMARTechA) for å produsere biokompositter.

Les mer om SMART-Plant