Det har aldri vært så mye produktinnovasjon innen avløpsrenseindustrien som i dag. Selskaper utvikler teknologier som kan gi større forbedringer innen effektivitet og forbedre miljøbelastningen ved kommunal avløpsrensing.  SMARTPlantprosjektet ble opprettet som hjelp for å finne disse innovative teknologiene og demonstrere deres evne til å gjenvinne ressurser, redusere energikrav og minimere karbonutslippet.

Prosjektet ble satt i gang av den italienske vannbedriften Alto Trevigiano Servizi i samarbeide med universitetet i Verona og de regionale myndighetene i Veneto. Samarbeidet har vokst til 25 partnere i ti land inkludert andre universiteter, forskningsbedrifter, tekniske firmaer, vannbedrifter og produsenter. Finansiering av prosjektet kommer fra EUs Horizon 2020-forskning og innvovasjonsprogram under bevilgningsavtalen nr. 690323.

Seks kloakkbehandlingsanlegg i Nederland, Storbritannia, Spania, Italia, Hellas og Israel er vertene ved ni pilotsystemer. Disse systemene skal drives i to år for å overvåke ytelsen til behandlingsteknologiene som er installert for å gjenvinne biopolymerer, cellulose og fosfor fra kloakkvann som skal behandles frem til endelige kommersielle produkter.

Ett av disse pilotprosjektene (kalles SMARTech 1) skjer i Geestmerambacht, Nederland. I øyeblikket installeres et Salsnes Filter-system der som skal erstatte vanlig primær sedimentering og utføre celluloseinnhøsting. Systemet skal separere fine cellulosefibre fra toalettpapir i kloakkvann for å produsere slam med høy konsentrasjon. I denne pilotstudien sendes slammet deretter til etterbehandling inne i renseanlegget. En kompakt utstyrssekvens fra papir og matindustriene skal behandle slammet for å produsere ren og salgbar cellulose.

Noe av den rene cellulosen skal sendes til viderebehandling ved et annet SMART-Plant-pilotsystem (som kalles Downstream SMARTechA) for å produsere biokompositter.

Les mer om SMART-Plant