Industrielle

Akvakultur

Settefiskanlegg og fiskeoppdrett

Fish ImageGjennom oppdrett av fisk fordeles mye for og fiskeavføring ut i oppvekstmiljøet. Settefiskanlegg Store mengder avfall har en negativ effekt på veksten og overlevelsen av fisk. Dette avfallet fjernes effektivt av et Salsnes Filter-systemet (uten å knuse partikler som) i sin tur blir enda vanskeligere å fjerne. Dette opprettholder høy vannkvalitet hos fiskene. Vår fordel i forhold til andre filtre som vanligvis brukes, er at systemet raskt og kontinuerlig fjerner TSS, KOF, BOF og FOG i én kompakt enhet uten å knuse tørrstoffer i finere partikler. Det finnes ikke behov for ekstra vann for å vaske netting, dyre kjemikalier til slambehandling eller strøm til mer slamavvanningsutstyr.

Lakselus

Lakselus er parasitter som naturlig fester seg til skinnet, finnene og gjellene til fiskene. Det kan da medføre infeksjoner og fiskedød. Kunsten er å unngå spreding av disse parittene gjennom transport til andre fiskeoppdrett, og i lakseslakterier.

Salsnes Filter-systemet separerer lakselusa (og eggene deres) fra vann for å deponeres eller destrueres på riktig måte. Med nesten 100 % reduksjon av lakselus overlever flere fisker og dette bidrar derfor til lavere driftskostnader og høyere fortjeneste.

Slakterier

slaughterhouseSammensetning og konsentrasjon av avløpsvann fra slakterier skaper mange problemer ved disse anleggene når det gjelder behandling og deponering. De har store mengder partikler som er vanskelige å filtrere som f.eks. blod, hår, smuss, møkk, og fett, olje og smørefett (FOG).

Salsnes Filter-systemet kan separere disse komponentene på grunn av utformingen til filterduken. Det første som skjer, er at hår, fiber og korn fra møkk eller mage samles på fiberduken. Disse større partiklene begynner å samle mindre partikler for å lage en "filtermatte". Separasjonsgraden forbedres i det partiklene fortsetter å bygge seg opp på filtermatten og hele tiden danner mindre porer som holder stadig mindre partikler tilbake.

En annen viktig funksjon ved slakterier er hvor fort disse partiklene separeres for å hindre biologisk nedbrytning. Mindre oppløst organisk stoff, reduserer kostnadene ved biologisk behandling og produserer mindre overskytende slam til avvanning.

Treforedling

pulp-and-paper

Vann brukes nesten i hvert produksjonstrinn ved treforedling. Derfor behandler selvsagt disse anleggene store mengder avløpsvann og store mengder slam som skal deponeres. Mange anlegg vil gjerne gjenvinne overskytende fiber fra cellulosemassen og bruke det i produksjonslinjen for å spare penger.

Garverier

Garving er én av verdens eldste industrier og fører med seg noen av de største utfordringene ved avløpsvannbehandling og deponering. Avløpsvannet er svært giftig og kan inneholde proteiner, albuminer, hår, blod, skrapinger og fett. Vann brukes ved mange produksjonsprosesser og dermed finnes det store mengder avløpsvann som må håndteres. Salsnes Filter-systemer har erfaring og kapasitet for slike løsninger, på tross av den meget vanskelige applikasjonen.

Næringsmiddelindustrien

food-processing

Avløpsvannet som genereres fra næringsmiddelindustrien, skiller seg ut fra andre typer avløpsvann. Avløpsvann fra frukt og grønnsaker er ikke giftig og er biologisk nedbrytbart, men har store konsentrasjoner av BOF og TSS. Avløpsvann i anlegg som bearbeider kjøtt, fjærkre og fisk inneholder store mengder fett, olje og smørefett (FOG). Noen anlegg krever store menger vann med høy kvalitet.

Salsnes Filter-systemet kan fjerne >50 % TSS og >20 % BOF og kan lett fjerne FOG. Når store mengder TSS og BOF fjernes i primærbehandlingen, kan det utløse kostnadsbesparelser i nedstrømsprosessene. Det kreves færre kjemikalier for å behandle slammet, mindre strøm til blåserne i sekundærbehandlingen, og det finnes mindre slam til slutt til avvanning.

Om det trengs et system til et nytt anlegg eller et system skal bygges inn i eksisterende anlegg, passer Salsnes Filter-systemet på grunn av det lille arealbehovet og allsidige konfigurasjonsalternativene. Både vannet og det filtrerte materiale kan gjenvinnes, eller de integrerte fortykkings- og avvanningsprosessen kan redusere slammengden som skal deponeres.

Bryggerier og vingårder

winery
Den organiske sammensetningen av avløpsvann fra bryggerier og vingårder domineres av oppløste sammensetning som fører til høye krav til biokjemisk og kjemisk oksygen (BOF, KOF). Avløpsvannet inneholder også tørrstoff, (f.eks. mask, overskuddsgjær, fine kolloidale tørrstoffer og filtreringshjelpemidler som f.eks. kiselgur) som gjør behandlingen mer komplisert.

Veldig ofte kan tørrstoffer med lett bunnfelling som f.eks. kiselgur, samles på bunnen av anaerobe bioreaktorer og blokkere diffusorer. Salsnes Filter-systemet kan fjerne >50 % TSS før det anaerobe rensetrinnet for å unngå dette problemet og også for å unngå bruken av flere filtre eller separatorer.