Kommunale applikasjoner

primary-wastewaterPrimært renseanlegg

Salsnes Filter-systemet er det eneste systemet som kreves for primærerensing av  kommunalt avløpsvann. Salsnes Filter-systemet har en filterduk som kan fjerne >50 % TSS og >20 % BOF fra ubehandlet avløpsvann.

Salsnes Filter-systemet krever kun 10 % av arealet og 30–60 % av investeringskostnadene i forhold til konvensjonelle systemer. I tillegg er slamfortykking og -avvanning integrert i dette veldig kompakte og kostnadseffektive systemet.

Forbedre eksisterende renseanlegg

Folketallet vokser stadig og mange renseanlegg må øke behandlingskapasiteten, men har begrenset areal eller ingen plass til å installere mer behandlingsutstyr. Salsnes Filter-systemet er beregnet på slike situasjoner og bruker mindre enn 10 % av arealet i forhold til sedimenteringstanker. Renseanlegg kan slik øke behandlingskapasiteten med areal som allerede finnes ved å utvide eksisterende systemer med et Salsnes Filter-system.

Det finnes også mulighet til å bygge om sedimenteringstanken til biologisk behandling mens et Salsnes Filter-system installeres for seg selv som primærbehandling. Dette kan øke kapasiteten med inntil 50 %.

Primærrensing i biologiske renseprosesser

Salsnes Filter-systemet kan fjerne >20 % BOF fra ubehandlet avløpsvann for å redusere belastninger eller øke behandlingskapasiteten til nedstrømsprosesser som::

  • Konvensjonelle aktiv slam anlegg
  • SBR anlegg
  • BAF Biologisk luftede filtre
  • DAF (flotasjon)
  • Oppløst luftflotasjon
  • Biofilmanlegg MBBR ("moving bed" bioreaktorer)
  • MBR - Membran-bioreaktorer

stormwater Overvannsbehandling

Man er blitt mer og mer oppmerksom på den negative effekten som ubehandlet regnvann som tilbakeføres til miljøet, har på miljøet. Dette har ført til at tilsynsmyndighet har pålagt oppgradering av anlegg i mange kommuner.

Salsnes Filter-systemet er ideelt ved overvannsbehandling, da det ikke trenger oppstarts- eller stopp prosedyrer av betydning. Anlegget starter, stopper og vedlikeholder seg selv automatisk for slik behandling.